VARCE (9)

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

donderdag 25 april 2013 Cement 2013 Online 2276x gelezen

VARCE is een rubriek van Cement waarin vragen worden beantwoord over de Eurocode 2 door een werkgroep van de normcommissie TGB Betonconstructies. In deze negende aflevering weer twee nieuwe vragen.

 

24 Reductie van ponsbelasting

25 Minimale dwarskrachtwapeningsverhouding

 

Voor alle overige vragen zie www.cementonline.nl/varce

 

De vragen uit de VARCE-rubriek worden behandeld door de werkgroep Onderhoud NEN-EN 1992-1-1 van TGB Betonconstructies. In deze werkgroep hebben zitting:

- ing. Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling)

- ir. Jan Gijsbers (TNO)

- ir. Rob Huijben (Hurks delphi engineering)

- ir. Dick Schaafsma (Rijkswaterstaat, GPO)

- dr.ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG)

- ir. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman)

  • Pagina 1

Links in dit artikel

Pagina 1

VARCE20132
24 Reductie van ponsbelasting
Vraag ?
Mag bij de controle van pons van een vlakke plaatvloer de
belasting, die binnen de eerste controle-omtrek aangrijpt,
worden afgetrokken van de ...
VARCE20132 24 Reductie van ponsbelasting Vraag ? Mag bij de controle van pons van een vlakke plaatvloer de belasting, die binnen de eerste controle-omtrek aangrijpt, worden afgetrokken van de totale belasting bij het controleren van de optredende schuifspanning? antwoord ! Bij de controle van pons van een vlakke plaatvloer mag de belasting binnen de te toetsen controle-omtrek inderdaad buiten beschouwing worden gelaten, omdat deze niet door de betreffende controle-omtrek naar de kolom wordt afgevoerd, maar rechtstreeks. De te toetsen schuifspanning vEd moet immers worden bepaald op basis van de dwarskracht in de beschouwde controle-omtrek. Opgemerkt wordt dat, volgens artikel 6.4.4(2) bij platen en kolomvoeten zonder ponswapening, de controle-omtrekken op een afstand kleiner dan 2d ook moeten zijn beschouwd. In die controle-omtrekken zal de ponsweerstand vRd,c hoger zijn ten gevolge van de factor 2d/a, die bij de bepaling van de pons- weerstand mag worden gebruikt. De variabele a is hierbij de afstand tussen de dagzijde van de kolom en de beschouwde controle-omtrek. Bij een vlakke plaatvloer met een gelijkmatig verdeelde belas- ting is de belasting die aangrijpt binnen de controle-omtrek veelal niet significant ten opzichte van de totale belasting, zodat de reductie slechts beperkt is. De controle van controle- omtrekken binnen een afstand van 2d zal in die gevallen niet maatgevend zijn. Als sprake is van geconcentreerde belastingen nabij een kolom, dan mag volgens 6.4.3(7) geen dwarskrachtreductie volgens 6.2.2(6) respectievelijk 6.2.3(8) worden toegepast. Als ponswapening is toegepast, moet volgens artikel 6.4.5(2) ook de ponsweerstand in een controle-omtrek direct naast de kolom worden getoetst. Bij deze toets moet de grootte van de ponskracht in die controle-omtrek, dus zonder de eerdere reductie, in rekening worden gebracht. 25 Minimale dwarskrachtwapenings verhouding Vraag ? In artikel 9.2.2 (5) wordt in vergelijking 9.5N de waarde voor de minimale dwarskrachtwapeningsverhouding w,min gegeven: w,min = 0,08 __ fck ____ fyk Uit de vergelijking blijkt dat bij een toename van de karakteris- tieke betondruksterkte de minimale dwarskrachtwapeningsver- houding toeneemt. Indien twee identieke liggers worden beschouwd, waarvan ??n is uitgevoerd in C20/25 en ??n is uitgevoerd in C45/55, dan is bij de ligger met C45/55 de mini- maal aan te brengen dwarskrachtwapening anderhalf keer zoveel als bij de ligger met C20/25. Waarom is bij een hogere karakteristieke betondruksterkte meer dwarskrachtwapening nodig volgens deze detailleringsregel? antwoord ! Evenals bij buiging is de minimaal toe te passen hoeveelheid dwarskrachtwapening gebaseerd op het voorkomen van bros bezwijken als er een scheur in het beton ontstaat. De minimaal toe te passen hoeveelheid dwarskrachtwapening, zoals beschre- ven in artikel 9.2.2(5), resulteert in een afschuifweerstand die van een gelijke orde van grootte is als de afschuifweerstand op basis van hoofdtrekspanningen, zoals is beschreven in artikel 6.2.2(2) (zie hiervoor ook vergelijking 6.4). Het is daarom logisch dat bij toepassing van beton van een hogere betonsterk- teklasse de minimaal benodigde hoeveelheid dwarskrachtwa- pening ook toeneemt. Opgemerkt wordt dat vergelijking 9.5N niet dimensieloos is. De gekozen dimensies voor fck en fyk be?nvloeden de waarde voor w,min . Daarom wordt aanvullend opgemerkt dat de vergelijking moet zijn toegepast met zowel fck als fyk uitgedrukt in N/mm2 . VARCE is een rubriek van Cement waarin vragen worden beantwoord over de Eurocode 2 door een werkgroep van de normcommissie TGB Beton constructies 1 ). In deze negende aflevering weer twee nieuwe vragen. 9 Eurocode2.nl Cement heeft een speciale website over de Eurocode 2: www.eurocode2.nl. Hierop staat achtergrondinformatie over de nieuwe norm en een verwijzing naar interessante vakinformatie. Ook staan er de vragen en antwoorden uit dezeVARCErubriek en kunnen nieuwe vragen worden gesteld. 1 ) In deze werkgroep hebben zitting: ing. Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam dS+V), ir. Jan Gijsbers (TNO Bouw en Ondergrond), ir. Rob Huijben (Hurks delphi engineering), ir. Dick Schaafsma (Bouwdienst Rijkswaterstaat), dr. ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG), ir. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman)

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.