VARCE (4)

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

donderdag 16 juni 2011 Cement 2011/4 3597x gelezen

In deze vierde aflevering van de rubriek VARCE worden drie vragen beantwoord over de Eurocode 2. De vragen worden behandeld door een werkgroep van de normcommissie TGB Betonconstructies.

 

Voor alle overige vragen zie www.cementonline.nl/varce

 

De vragen uit de VARCE-rubriek worden behandeld door de werkgroep Onderhoud NEN-EN 1992-1-1 van TGB Betonconstructies. In deze werkgroep hebben zitting:

- ing. Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling)

- ir. Jan Gijsbers (TNO)

- ir. Rob Huijben (Hurks delphi engineering)

- ir. Dick Schaafsma (Rijkswaterstaat, GPO)

- dr.ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG)

- ir. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman)

  • Pagina 1
  • Pagina 2

Links in dit artikel

Pagina 1

VARCE4201188
9 Pons bij rand- en hoekkolommen
Vraag ?
Bij een ponscontrole mag onder voorwaarden gebruik worden
gemaakt van de waarden van  volgens 6.4.3 (6) voor het in
rekening brengen van de ...
VARCE4201188 9 Pons bij rand- en hoekkolommen Vraag ? Bij een ponscontrole mag onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de waarden van volgens 6.4.3 (6) voor het in rekening brengen van de excentriciteit van de oplegreactie ten opzichte van de controle-omtrek. De waarde van mag echter ook worden berekend volgens formule (6.44) of (6.46) voor respectievelijk rand- en hoekkolommen. Vervolgens kan de te toetsen schuifspanning worden berekend met formule (6.38): vEd = VE___ uid Welke waarde van ui moet nu precies worden ingevuld in formule (6.38)? Is dat de waarde van u1* volgens formule (6.44) respectievelijk formule (6.46)? antwoord ! In formule (6.38) moet de lengte van de beschouwde controle- omtrek worden ingevuld. Voor de eerste controle-omtrek, die het dichtst bij de kolom ligt, is dat u1 volgens figuur 6.15. Voor bijvoorbeeld een hoekkolom volgt met de waarde van volgens formule (6.46): vEd = u1___ u1* VEd___ u1d = VEd____ u1*d Deze laatste uitdrukking strookt met het gestelde in 6.4.3 (5), namelijk dat aangenomen is dat de ponskracht gelijkmatig verdeeld is langs de verkleinde controle-omtrek u1* zoals gedefi- nieerd in figuur 6.20b. Het zelfde geldt mutatis mutandis met formule (6.44) voor een randkolom. Dit strookt ook geheel met de benadering in 6.4.3.2 (c) van de CEB-FIP Modelcode 1990 waarin wordt gesteld dat bij gebruik van de perimeter met de gereduceerde lengte de excentriciteit in de richting loodrecht op de plaatrand verder buiten beschouwing mag worden gelaten. 10 Verschuiving van de momentenlijn Vraag ? In artikel 9.2.1.3 (2) van NEN-EN 1992-1-1 wordt de lengte waarover de momentenlijn moet worden verschoven, gerela- teerd aan de gekozen hoek . Verwacht zou worden dat de verschuivingslengte (al ) zou corresponderen met de lengte van het laatste segment van het vakwerk dat in de vakwerkanalogie wordt beschouwd, z cotg . Dit is niet het geval. Kan worden aangeven hoe tot deze afwijkende verschuivings- lengte is gekomen? antwoord ! De verschuiving van de momenten zoals beschreven in artikel 9.2.1.3 is ook verwoord in artikel 6.2.3 (7). Een reductie van de verschuiving ten opzichte van de verschuiving die zou volgen uit het beschouwde vakwerkmodel wordt veroorzaakt doordat de dwarskrachtwapening niet geconcentreerd in de verticale staven van het vakwerkmodel is aangebracht maar verdeeld over de lengte van de ligger aanwezig is. In de afleiding van de benodigde verschuiving wordt de bijdrage van de dwarskracht- wapening aan de momentcapaciteit in de schuine scheur in rekening gebracht. Uitwendige momenten: MEd (a) = Rd a = VEd a MEd (a + al ) = MEd (a) + VEd al Er geldt dat al = z cotg , dus: MEd (a + al ) = MEd (a) + VEd z cotg In deze vierde aflevering van de rubriek VARCE worden drie vragen beant- woord over de Eurocode 2. De vragen worden behandeld door een werk- groep van de normcommissie TGB Betonconstructies1 ). 4 1 ) In deze werkgroep hebben zitting: ing. Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam dS+V), ir. Jan Gijsbers (TNO Bouw en Ondergrond), ir. Rob Huijben (Hurks delphi engineering), ir. Dick Schaafsma (Bouwdienst Rijkswaterstaat), dr. ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG), ir. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman)

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.