VARCE (10)

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 9 december 2013 Cement 2013/8 5531x gelezen

VARCE is een rubriek van Cement waarin vragen worden beantwoord over de Eurocode 2 door een werkgroep van de normcommissie TGB Betonconstructies. In deze tiende aflevering acht vragen over scheurbeheersing.
 

26 Noodzaak voor het toetsen van de scheurvorming

27 Grootte van de toegestane scheurwijdte

28 Factor k bij beperking scheurvorming

29 Berekening van de hoogte van de drukzone

30 Berekening aanhechtingsfactor ξ1

31 Te beschouwen wapeningshoeveelheid

32 Scheurwijdte en tijdsafhankelijke effecten

33 Grootte van de scheurafstand

 

Voor alle overige vragen zie www.cementonline.nl/varce.

 

De vragen uit de VARCE-rubriek worden behandeld door de werkgroep Onderhoud NEN-EN 1992-1-1 van TGB Betonconstructies. In deze werkgroep hebben zitting:

- ing. Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling)

- ir. Jan Gijsbers (TNO)

- ir. Rob Huijben (Hurks delphi engineering)

- ir. Dick Schaafsma (Rijkswaterstaat, GPO)

- dr.ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG)

- ir. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman)

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4

Links in dit artikel

Pagina 1

VARCE20132
26 Noodzaak voor het toetsen van de
scheurvorming
Vraag?
In lid 2 van artikel 7.1 is gesteld dat mag worden aangenomen
dat dwarsdoorsneden niet gescheurd zijn zolang de trekspan-
ning ...
VARCE20132 26 Noodzaak voor het toetsen van de scheurvorming Vraag? In lid 2 van artikel 7.1 is gesteld dat mag worden aangenomen dat dwarsdoorsneden niet gescheurd zijn zolang de trekspan- ning niet groter is dan fct,eff . Mag hieruit de conclusie worden getrokken dat indien de trekspanning niet groter is dan fct,eff een toets van de scheurvorming achterwege mag worden gelaten? antwoord! Het antwoord is `nee'. Hoewel de scheurvorming in de betref- fende situatie bij een regulier ontwerp beperkt zal zijn, dient de scheurvorming in constructies, waarbij de buigtrekspanningen kleiner zijn dan de gemiddelde waarde van de treksterkte van het beton fct,eff, toch te worden getoetst. De reden hiervoor is dat bijvoorbeeld door verhindering van opgelegde vervormingen toch scheuren in het beton kunnen ontstaan. Aanvullend hierop wordt gewezen op de uitzonderingssituaties die in de nationale bijlage zijn beschreven bij artikel 7.3.2, waarbij het toepassen van een minimale hoeveelheid hechtende wapening ten behoeve van scheurbeheersing achterwege mag worden gelaten. 27 Grootte van de toegestane scheurwijdte Vraag? In tabel 7.1 zijn de waarden van wmax beschreven met ??n deci- maal. Mag hieruit worden afgeleid dat bij een eis van 0,3 mm een berekende scheurwijdte van 0,34 mm voldoet? antwoord! Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. De vraagsteller vraagt eigenlijk of met een eis van 0,3 mm wellicht 0,35 mm wordt bedoeld. Als dat inderdaad zo was, dan was de grenswaarde in de norm wel gesteld op 0,35 mm in plaats van op 0,3 mm. Een scheurwijdte van 0,34 mm voldoet dus niet als de eis 0,3 mm is. Iets anders is dat men bij een kleine overschrijding, bijvoor- beeld 0,31 mm, kan besluiten deze overschrijding te accepte- ren, maar daarmee wordt nog niet aan de eis voldaan. Ook in de VBC (NEN 6720) werden de grenswaarden van de scheurwijdten met ??n decimaal gegeven. Wat dit betreft, is er met de introductie van de Eurocodes dus niets veranderd, zowel voor wat betreft de formulering van de eis als de toepassing daarvan. Overigens geldt het gegeven antwoord niet alleen voor de scheurwijdte-eis maar ook voor andere eisen. Een voorbeeld hiervan is de factor k in 3.3.4(5) die de verhouding tussen de treksterkte en de 0,1%-rekgrens van voorspanstaal beschrijft. Met bijvoorbeeld fpk / fpk0,1k = 1,05; wordt dus niet aan de eis fpk / fpk0,1k 1,1 voldaan. Vragen aan VARCE De werkgroep Onderhoud NEN-EN 1992-1-1 van TGB Betonconstructies heeft tot nu toe ruim tweehonderd vragen ontvangen over de meest uiteenlopende zaken die gerelateerd zijn aan Eurocode 2. Alle vragenstellers krijgen antwoord op de gestelde vraag, maar door het grote aantal vragen is de werkgroep niet altijd in staat om op korte termijn te reageren. Vragen die van belang worden geacht voor een breder publiek worden in de VARCE-rubriek geplaatst. Wilt u zelf een vraag stellen, dan kan dat op www.eurocode2.nl. VARCE is een rubriek van Cement waarin vragen worden beantwoord over de Eurocode 2 door een werkgroep van de normcommissie TGB Betonconstructies1 ). In deze extra omvangrijke tiende aflevering worden verschillende vragen beantwoord die betrekking hebben op het onderwerp scheurbeheersing. Door deze clustering worden verschillende aspecten van het onderwerp in samenhang behandeld, waardoor het onderwerp inzichtelijker wordt voor de lezers. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook voor een aantal andere onderwerpen te doen. 10 1) In deze werkgroep hebben zitting: ing. Dick Bezemer (Gemeente Rotterdam dS+V), ir. Jan Gijsbers (TNO), ir. Rob Huijben (Hurks delphi engineering), ir. Dick Schaafsma (Bouwdienst Rijkswaterstaat), dr.ir. Cor van der Veen (TU Delft, fac. CiTG), ir. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman).

Eurocode 2 is een uitgave van Aeneas.
© 2018 www.eurocode2.nl - alle rechten voorbehouden.